Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Wedding-D. 
 2. Onder Wedding-D wordt verstaan de BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) die jullie (huwelijks) ceremonie verzorgt.  
 3. Onder cliënt wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, die met Wedding-D een overeenkomst heeft gesloten of wil gaan sluiten. 
 4. Wedding-D zal een gedetailleerde schriftelijke offerte toezenden aan de cliënt. Pas wanneer beide partijen deze ondertekend hebben, is de overeenkomst een feit. 
 5. De prijsopgave is altijd inclusief BTW en reiskosten voor de eerste 50 kilometer. Daarna wordt € 0.25 per kilometer berekend, tenzij anders afgesproken in de offerte. 
 6. De eerste afspraak is vrijblijvend ter kennismaking en is volledig voor rekening van Wedding-D. 
 7. De eventuele benoemingskosten, die per gemeente verschillen, worden rechtstreeks verrekend met de cliënt en staan los van de honorering van Wedding-D. Wedding-D kan wel zorg dragen voor de afhandeling hiervan met de betreffende gemeente. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 
 8. Na aanbetaling van 25 % van de nota van Wedding-D, wordt de datum definitief en exclusief vastgezet in de agenda van Wedding-D. Twee weken voor de ceremonie dient het resterende deel te zijn bijgeschreven op de door Wedding-D aangewezen bankrekening.      
 9. De cliënt is alle gerechtelijke kosten aan Wedding-D verschuldigd, die gemaakt worden bij het uit handen geven aan derden bij het in gebreke blijven van betaling. 
 10. De cliënt kan geen schadevergoeding eisen wanneer Wedding-D door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld stakingen, transportmoeilijkheden, ernstige ziekte, ongevallen of alle zaken die redelijkerwijs kunnen worden aangetoond als overmacht. Wedding-D zal altijd proberen om zo goed mogelijk aan haar verplichtingen te voldoen. Zo zal in alle gevallen in het professionele, bevriende  bestand van Wedding-D gezocht worden naar een goede vervanging die aansluit bij de wensen van de cliënt.  Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de cliënt.
 11. Wedding-D is niet aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs mocht ontstaan voor de cliënt of derden, tijdens de verleende diensten van Wedding-D, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.  De te vergoeden schade zal nooit meer bedragen dan het door Wedding-D en de cliënt overeengekomen bedrag van de overeenkomst inclusief BTW.
  a. In geval van annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  b. Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw) ceremonie 25%  van het totaal bedrag. Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw) ceremonie 50% van het totaalbedrag.
  c. Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw) ceremonie 100% van het totaalbedrag.
  d. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.  Zwaarwegende redenen kunnen pleiten voor volledige kwijtschelding.

  Middelburg, 4 oktober 2016

DJM Haegens  ● Kingstraat 17 ● 4336LG Middelburg M 06-15424945  T 0118 612732
daphne@wedding-d.nlW www.wedding-d.nl ● KvK 67018017 ● IBAN: NL 91 INGB 0705048896